Vytyčení a zaměření stavebních objektů

Vytyčení stavebního objektu

  Vytyčením stavebního objektu se rozumí prostorové umístění konkrétní stavby do terénu dle projektové dokumentace. U staveb menšího rozsahu je toto vytyčení důležité především kvůli správnému umístění na příslušné parcele. Po výstavbě bez vytyčení se může stát, že objekt je rozměrově správný, ale zasahuje do jiného pozemku. Proto doporučujeme před každou stavbou si nechat lomové body vytyčit geodetem.

 

Zaměření stavebního objektu

  Po dokončení stavby je v některých případech požadován stavebním úřadem doklad o zaměření objektu. U stavby rodinného domu může k tomuto účelu sloužit geometrický plán, v ostatních případech jde o tzv. "Dokumentaci skutečného provedení stavby".  Tyto objekty jsou především vodovody, kanalizace, plynovody, el. vedení, komunikace, aj.

 

Zaměření interiéru

  Zaměření interiéru se provádí především jako mapový podklad pro následnou projekční činnost a rekonstrukci. Rozumí se tím i vytvoření výkresové dokumentace historických objektů, které jsou památkově chráněné.