Mapování

Mapováním se rozumí zaměření polohopisu a výškopisu dané lokality.

Polohopis

Zaměřením polohopisu se rozumí geometrické určení všech potřebných objektů v dané lokalitě a jejich vzájemný vztah. Jde převážně o budovy, ploty a ostatní trvalé stavby.

Výškopis

V tomto případě jde o doplnění polohopisu o složku nadmořské výšky. Každý zaměřený bod je poté dán jak polohou, tak výškou. Dále je doplněno měření o terénní tvary.

 

Výsledek tohoto mapování jsou Výškopisné plány, Technické mapy měst a obcí, Tématické mapy,  nebo Mapy závodů. Většinou je mapování využito jako podklad pro následnou projekční činnost (stavba objektů, apod.), nebo jako výkresová dokumentace k danému území.