Tvorba geometrických plánů

Kdy potřebujete geometrický plán?

Geometrický plán je technický nástroj a neoddělitelná součást všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy.

Jaké vstupní informace jsou potřeba k vyhotovení geometrického plánu?

Při objednání geometrického plánu si připravte parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, ve kterém pozemek leží. Bez těchto údajů si nemůžeme vyzvednout podklady na katastrálním úřadě a začít zpracovávat GP. Někdy bývá problém při objednání geodetovi specifikovat, co vlastně potřebujete. K lepší orientaci slouží níže uvedené informace.

Jak dlouho trvá vypracování geometrického plánu?

Doba na vypracování geometrického plánu se skládá z doby na zeměměřické práce a doby nutné k vypracování samotného geometrického plánu. Geometrický plán zpracujeme podle obsáhlosti a aktuálního vytížení v co nejkratší možné době. Samotné zhotovení GP trvá řádově den až několik dní. Dobu na zpracování však prodlužuje schválení GP úředníkem katastrálního úřadu (může trvat až 30 dní).

Jaké geometrické plány mohu potřebovat?

  • vyznačení budovy

geometrický plán se vyhotovuje u dokončené stavby, kde k žádosti o zápis do katastru nemovitostí budete potřebovat nejen geometrický plán, ale i kolaudační rozhodnutí a doklad o přidělení čísla popisného nebo evidenčního. Geometrický plán pro vyznačení rozestavěné stavby od 1.1.2014 nelze zapsat do KN v součinnosti s novým Katastrálním zákonem.

  • rozdělení pozemku

vyhotovuje se v případě, kdy chce vlastník prodat či darovat část pozemku. Geometrický plán je pak nedílnou součástí kupní či darovací smlouvy. Pro zápis do KN budete ještě potřebovat souhlas stavebního úřadu s dělením nebo scelováním pozemku.

  • vyznačení věcného břemene

vyznačení věcného břemene je grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného. Vyhotovuje se např. pro kabelová vedení, kde je nutný volný přístup z důvodů údržby nebo pro právo chůze a jízdy.