05March Poradenská činnost
Napsal Miloš Heger  
  • poradenství a konzultace v oboru katastru nemovitostí
  • prodej mapových podkladů
  • rozmnožování geometrických plánů
  • poradenství a konzultace při koupi či prodeji nemovitosti
 
Mapování
Napsal Miloš Heger  

Mapováním se rozumí zaměření polohopisu a výškopisu dané lokality.

Polohopis

Zaměřením polohopisu se rozumí geometrické určení všech potřebných objektů v dané lokalitě a jejich vzájemný vztah. Jde převážně o budovy, ploty a ostatní trvalé stavby.

Výškopis

V tomto případě jde o doplnění polohopisu o složku nadmořské výšky. Každý zaměřený bod je poté dán jak polohou, tak výškou. Dále je doplněno měření o terénní tvary.

 

Výsledek tohoto mapování jsou Výškopisné plány, Technické mapy měst a obcí, Tématické mapy,  nebo Mapy závodů. Většinou je mapování využito jako podklad pro následnou projekční činnost (stavba objektů, apod.), nebo jako výkresová dokumentace k danému území.

 
Vytyčování hranic parcel
Napsal Miloš Heger  

Vytyčení vlastnické hranice pozemku

je činnost, kdy se do terénu přenáší poloha lomových bodů hranic z mapového podkladu. O vytýčení se sepisuje protokol, který se spolu s dokumentací o vytýčení ukládá na příslušný katastrální úřad. Výsledek vytýčení nikdy nemění právní vztahy k nemovitostem. Pokud s vytýčením dochází ke změně geometrického a polohového určení nemovitosti (=zpřesnění) může se vypracovat geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice. Tento geometrický plán však musí obsahovat souhlasy všech sousedů. Pokud jeden soused nesouhlasí, pak se GP nevyhotovuje a postačí klasická dokumentace.

 
Vytyčení a zaměření stavebních objektů
Napsal Miloš Heger  

Vytyčení stavebního objektu

  Vytyčením stavebního objektu se rozumí prostorové umístění konkrétní stavby do terénu dle projektové dokumentace. U staveb menšího rozsahu je toto vytyčení důležité především kvůli správnému umístění na příslušné parcele. Po výstavbě bez vytyčení se může stát, že objekt je rozměrově správný, ale zasahuje do jiného pozemku. Proto doporučujeme před každou stavbou si nechat lomové body vytyčit geodetem.

 

Zaměření stavebního objektu

  Po dokončení stavby je v některých případech požadován stavebním úřadem doklad o zaměření objektu. U stavby rodinného domu může k tomuto účelu sloužit geometrický plán, v ostatních případech jde o tzv. "Dokumentaci skutečného provedení stavby".  Tyto objekty jsou především vodovody, kanalizace, plynovody, el. vedení, komunikace, aj.

 

Zaměření interiéru

  Zaměření interiéru se provádí především jako mapový podklad pro následnou projekční činnost a rekonstrukci. Rozumí se tím i vytvoření výkresové dokumentace historických objektů, které jsou památkově chráněné.

 
Tvorba geometrických plánů
Napsal Jan Bok  

Kdy potřebujete geometrický plán?

Geometrický plán je technický nástroj a neoddělitelná součást všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy.

Jaké vstupní informace jsou potřeba k vyhotovení geometrického plánu?

Při objednání geometrického plánu si připravte parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, ve kterém pozemek leží. Bez těchto údajů si nemůžeme vyzvednout podklady na katastrálním úřadě a začít zpracovávat GP. Někdy bývá problém při objednání geodetovi specifikovat, co vlastně potřebujete. K lepší orientaci slouží níže uvedené informace.

Jak dlouho trvá vypracování geometrického plánu?

Doba na vypracování geometrického plánu se skládá z doby na zeměměřické práce a doby nutné k vypracování samotného geometrického plánu. Geometrický plán zpracujeme podle obsáhlosti a aktuálního vytížení v co nejkratší možné době. Samotné zhotovení GP trvá řádově den až několik dní. Dobu na zpracování však prodlužuje schválení GP úředníkem katastrálního úřadu (může trvat až 30 dní).

Jaké geometrické plány mohu potřebovat?

  • vyznačení budovy

geometrický plán se vyhotovuje u dokončené stavby, kde k žádosti o zápis do katastru nemovitostí budete potřebovat nejen geometrický plán, ale i kolaudační rozhodnutí a doklad o přidělení čísla popisného nebo evidenčního. Geometrický plán pro vyznačení rozestavěné stavby od 1.1.2014 nelze zapsat do KN v součinnosti s novým Katastrálním zákonem.

  • rozdělení pozemku

vyhotovuje se v případě, kdy chce vlastník prodat či darovat část pozemku. Geometrický plán je pak nedílnou součástí kupní či darovací smlouvy. Pro zápis do KN budete ještě potřebovat souhlas stavebního úřadu s dělením nebo scelováním pozemku.

  • vyznačení věcného břemene

vyznačení věcného břemene je grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného. Vyhotovuje se např. pro kabelová vedení, kde je nutný volný přístup z důvodů údržby nebo pro právo chůze a jízdy.